Do No Harm Sticker

Ephemera, Inc

$2.95 

"Do no harm. Take no shit"

Size: Approx 6" x 3.5"